top of page
Algemene voorwaarden Food

Algemene Voorwaarden bij Nummer Negen

bij Nummer Negen stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar Opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

De artikelnummers dienen de leesbaarheid te vergemakkelijken, hieraan kunnen geen      rechten worden ontleend.

Artikel 1 Definities

bij Nummer Negen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Annelize le Comte, als eenmanszaak handelend onder de naam bij Nummer Negen catering in Zuidland, met KvK nr.72788240

 
Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden en in aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, steeds het navolgende verstaan.

1.1 Annulering

De in schriftelijke vorm door de Klant aan bij Nummer Negen gedane mededeling dat van één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in de schriftelijke vorm door bij Nummer Negen aan de Klant gedane mededeling dat één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.2 Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met bij Nummer Negen een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Overeenkomst

Een Overeenkomst tussen bij Nummer Negen en een Klant ter zake één of meer door bij Nummer Negen te verlenen diensten tegen een door de Klant te betalen prijs.

1.4 Overmacht

Door onvoorziene of onvoorzienbare omstandigheden veroorzaakte tekortkoming in de nakoming die bij Nummer Negen niet kan worden toegerekend, die het uitvoeren van één of meerdere overeengekomen Overeenkomsten door bij Nummer Negen zodanig bemoeilijkt, zodanig dat het uitvoeren van de Overeenkomst(en) onmogelijk, dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden bij Nummer Negen zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen alsmede op alle producten en diensten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Het aanvragen van leveringen / diensten zullen normaliter plaatsvinden door het insturen van een standaard bestelformulier dat opgevraagd kan worden via de website www.bijnummernegen.nl

3.2 Bij een afwijkende bestelling waar het standaard bestelformulier niet gebruikt kan worden en /of bij een grote bestelling van boven de 500 euro ontvangt u altijd een offerte. Deze dient voor akkoord te worden ondertekend en te worden geretourneerd aan bij Nummer Negen.

3.3 De Klant verklaart zich bij aanname van bestelling(en) door bij Nummer Negen akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen bij Nummer Negen

4.1 bij Nummer Negen garandeert de hygiënische en microbiologische kwaliteit conform de wettelijke eisen van de geleverde producten op het afgesproken leveringstijdstip.

4.2 bij Nummer Negen is, onverminderd de hierna volgende artikelen, krachtens de Overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen producten/ diensten te verlenen op de voor bij Nummer Negen gebruikelijke wijze.

4.3 De in artikel 4.2 genoemde verplichting geldt niet:

a. In geval van Overmacht aan de zijde van bij Nummer Negen als bedoeld in artikel 11 en 1.8.

b. Indien de Klant de in artikel 6 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet.

c. Indien de Klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij zij uit welken hoofde ook jegens bij Nummer Negen heeft.

4.4 Bij vermindering van de bestellingen tot 5 werkdagen of meer vóór de overeengekomen datum geschieden zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Bij vermindering van de bestellingen tot 3 werkdagen vóór de overeengekomen datum wordt 50% van de kostprijs van de bestelling in rekening gebracht. Bij vermindering van de bestellingen tot 2 werkdagen of minder vóór de overeengekomen datum wordt de kostprijs van de bestelling aan de Klant in rekening gebracht.

4.5 Voor een wijziging die inhoudt dat de bestelling tenminste gehalveerd wordt, gelden voor dat deel de annuleringsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Klant geen rechten ontlenen.

5.2 bij Nummer Negen is met inachtneming van het navolgende bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij de Klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende Overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat bij Nummer Negen afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de Klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

5.3 De Klant is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij/zij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen.

Bij een Annulering:

a. 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de Klant gehouden 50% van de Reserveringswaarde aan bij Nummer Negen te betalen.

b. 24 uur voor bedoeld tijdstip is de Klant gehouden 85% van de Reserveringswaarde aan bij Nummer Negen te betalen.

c. 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de Klant gehouden 100% van de Reserveringswaarde aan bij Nummer Negen te betalen.

Artikel 6 Waarborgsom en tussentijdse betaling

6.1 bij Nummer Negen kan te allen tijde van de Klant verlangen dat deze een waarborgsom deponeert ter hoogte van maximaal de Reserveringswaarde. Ontvangen waarborgsommen dienen uitsluitend tot zekerheid van bij Nummer Negen en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

6.2 bij Nummer Negen mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen genoemde ontvangen bedrag ter zake al datgene wat de Klant uit welken hoofde aan hem verschuldigd is. Het overschot dient zo spoedig mogelijk door bij Nummer Negen aan de Klant terugbetaald te worden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover bij Nummer Negen ter zake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 is bij Nummer Negen nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Klant, de Gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van bij Nummer Negen.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door bij Nummer Negen bereide of geserveerde levensmiddelen.

7.3 In geen enkel geval is bij Nummer Negen gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

1 De Reserveringswaarde of, indien de schade meer is;

2a. Het door de verzekeraar van bij Nummer Negen aan bij Nummer Negen ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

2b. Ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 8 Afrekening en betaling

8.1 Klant is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd aan bij Nummer Negen. Alle rekeningen, daaronder mede begrepen de rekeningen ter zake Annulering, zijn door de Klant verschuldigd op het moment dat de levering in welke vorm dan ook heeft of zou hebben plaatsgevonden. De betaling geschiedt in Europese courant, en zal per factuur of per pinbetaling voldaan moeten worden.

8.2 Alle facturen dienen door de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum aan bij Nummer Negen te worden voldaan

8.3 In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan bij Nummer Negen de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.

8.4 In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1,5 % incassorente per maand incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,00 verschuldigd aan bij Nummer Negen.

8.5 Indien de Klant in gebreke blijft dient hij aan bij Nummer Negen alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien er sprake is van Overmacht, dan aanvaardt bij Nummer Negen geen enkele aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel geleden schade.

9.2 Indien bij Nummer Negen door omstandigheden, anders dan Overmacht, een opdracht moet annuleren, zal zij zich inspannen om een naar haar oordeel gelijkwaardige levering te verzorgen.

Artikel 10 Garantie

10.1 Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, geeft Nummer Negen geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de geleverde diensten en/of producten.

Artikel 11 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen alsmede op alle producten en diensten tussen bij  Nummer Negen en de Klant is, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verbandhoudend met overeenkomsten, aanbiedingen alsmede op alle producten en diensten tussen bij Nummer Negen en de klant, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Rotterdam.

bottom of page