top of page
Algemene Voorwaarden Huur

Algemene Voorwaarden bij Nummer Negen

bij Nummer Negen stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar Opdrachtgevers tevreden te stellen. 

De artikelnummers dienen de leesbaarheid te vergemakkelijken, hieraan kunnen geen      rechten worden ontleend.

Artikel 1 Definities

bij Nummer Negen, Annelize le Comte, als eenmanszaak handelend onder de naam bij Nummer Negen catering in Zuidland, met KvK nr.72788240 is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 


Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden, in aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, steeds het navolgende verstaan.

1.1         De verhuurder: bij Nummer Negen, Annelize le Comte, als eenmanszaak handelend onder de naam bij Nummer Negen te Zuidland, met KvK nr.72788240.

1.2         De huurder: degene die tegen betaling een kantoorruimte van bij Nummer Negen in gebruik neemt. 

1.3         Het gehuurde: de gehuurde kantoorruimte(n) alsmede alle apparatuur en meubilair voor zover deze in de overeenkomst zijn opgenomen, aan de Scheijdelveweg 9, 3214 VN te Zuidland.

1.4         de overeenkomst: de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden van bij Nummer Negen zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en alle overige diensten met betrekking tot de verhuur van kantoorruimten. 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Verhuurder en huurder komen schriftelijk, waaronder tevens elektronische totstandkoming wordt verstaan, een huurovereenkomst overeen.

Artikel 4 Duur overeenkomst en beëindiging

4.1 De duur van de overeenkomst is in beginsel voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen in de overeenkomst.

4.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, eindigt, zonder dat daartoe een opzegging is vereist, wanneer die tijd is verstreken.

4.3 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigt door opzegging met inachtneming van één maand opzegtermijn. 

 

 

 

Artikel 5 Omvang van het gehuurde

5.1 Onder het gehuurde wordt verstaan de kantoorruimte(n) alsmede alle apparatuur en meubilair voor zover deze in de overeenkomst zijn opgenomen, aan de Scheijdelveweg 9, 3214 VN te Zuidland.

Artikel 6 Huurprijsverhoging

6.1 Indien in een overeenkomst een maandelijkse huurprijs is overeengekomen, is bij Nummer Negen gerechtigd deze kosten jaarlijks aan te passen, mits van deze aanpassing door bij Nummer Negen tenminste 30 dagen van te voren aan de huurder schriftelijk mededeling wordt gedaan.

Artikel 7 Verplichtingen verhuurder

7.1 De verhuurder draagt zorg voor geschiktheid van het gehuurde als kantoorruimte bij aanvang van de overeenkomst. 

7.2 Indien de verhuurder kennis heeft van gebreken of andere omstandigheden die het huurgenot in de weg staan, stelt hij de huurder daarvan op de hoogte. 

7.3 De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. 

Artikel 8 Verplichtingen huurder

8.1 De huurder is verplicht de tegenprestatie zoals overeengekomen op de genoemde tijdstippen te voldoen. De betaling geschiedt in Europese courant en zal giraal moeten plaatsvinden. 

8.2 De huurder is verplicht bij aanvang van de overeenkomst het gehuurde grondig te inspecteren op geschiktheid voor de verhuur als kantoorruimte. 

8.3 De huurder is verplicht zorgvuldig met het gehuurde om te gaan en zich als goed huurder te gedragen. 

8.4 De huurder is verplicht het gehuurde slechts te gebruiken voor de bestemming zoals is overeengekomen. 

8.5 De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.

8.6 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan het gehuurde te verhuren aan derden, dan wel aan derden in gebruik te geven. 

8.7 De huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan de verhuurde zaak die is ontstaan door een hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. 

9.2 Alle schade wordt vermoed te zijn ontstaan door een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in art. 8.1, behoudens brandschade en, in geval van huur van een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan, schade aan de buitenzijde van het gehuurde.

9.3 Indien geen mogelijkheid bestaat tot het verhelpen van een gebrek of indien het verhelpen van een gebrek uitgaven vereist die redelijkerwijs niet van de verhuurder gevergd kunnen worden, is de verhuurder niet gehouden dit gebrek te verhelpen en is hij tevens niet aansprakelijk voor de schade die als gevolg van het gebrek is ontstaan. 

9.4 De huurder is gehouden zelf kleine herstellingen te verrichten als bedoeld in art. 7:217 BW. 

9.5 Bij het vaststellen of sprake is van een gebrek in het huurgenot en of de verhuurder daarvoor aansprakelijk is, wordt mede in aanmerking genomen in hoeverre de huurder zijn verplichting als bedoeld in art. 7.2 is nagekomen en wat hij redelijkerwijs mocht verwachten op het moment dat hij het gehuurde in gebruik nam. 

Artikel 10 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en alle overige diensten met betrekking tot de verhuur van kantoorruimten tussen bij Nummer Negen en de huurder is, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verbandhoudend met offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en alle overige diensten met betrekking tot de verhuur van kantoorruimten tussen bij  Nummer Negen en de huurder, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Rotterdam.

bottom of page